Częstochowa, dnia 26.10.2016r.

Informacja prasowa, 26 październik 2016r.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 2 osobom, w tym radnemu jednej z podczęstochowskich gmin, dotyczący pobicia mężczyzny.

W toku dochodzenia ustalono, że 8 maja 2016 roku w godzinach wieczornych, Karol F. przebywał w towarzystwie kilku znajomych w okolicach szkoły w miejscowości Mokrzesz. W pewnym momencie Karol F. oddalił się od znajomych i wtedy zauważył grupę mężczyzn idących w jego kierunku. Gdy pokrzywdzony wsiadł do swojego samochodu, mężczyźni zażądali, aby bił się z jednym z nich. Karol F. odmówił i wówczas został zaatakowany przez dwóch mężczyzn, którzy pobili go zadając mu ciosy rękami i nogami. Po pobiciu sprawcy powiedzieli Karolowi F., że wymierzyli mu karę za pobicie przez niego brata jednego z nich.

Na podstawie opinii biegłego lekarza stwierdzono, że w wyniku pobicia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy i klatki piersiowej.

W trakcie postępowania potwierdzono, że w kwietniu 2016 roku Karol F. przy użyciu metalowego klucza pobił mężczyznę, który nie zdecydował się powiadomić o zdarzeniu organów ścigania.

W postępowaniu przedstawiono także trzeciemu mężczyźnie zarzut grożenia w dniu 8 maja 2016 roku Karolowi F. pozbawieniem życia. W tym zakresie dochodzenie zostało jednak umorzone z uwagi na brak wystarczających dowodów.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych sprawcy pobicia przyznali się do zarzucanych im przestępstw i wyjaśnili, że incydent był sprowokowany wcześniejszym zachowaniem Karola F. Podejrzani złożyli również wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego, które jednak nie zostały zaakceptowane przez prokuratora.

Oskarżeni w tej sprawie nie byli w przeszłości karani.

Zarzucane oskarżonym przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Art. 11 Kodeksu wyborczego.
§ 2. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba:
1) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 21.10.2016r.

Informacja prasowa, 21 październik 2016r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w sprawie przeciwko Michałowi G. i Marcinowi G., dotyczący udziału w obrocie 48 kilogramami narkotyków.

Wyrokiem z dnia 20 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Michała G. i Marcina G. na kary po 3 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności. Ponadto Sąd wymierzył Michałowi G. karę grzywny w wysokości 83.000 zł, a Marcinowi G. karę grzywny w wysokości 12.500 zł.

Na rozprawie przed Sądem oskarżeni przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli wnioski o skazanie ich bez przeprowadzenia rozprawy. Prokurator nie sprzeciwił się dobrowolnemu poddaniu się odpowiedzialności karnej, gdyż uznał, że okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy w całości.

W toku śledztwa ustalono, że 14 grudnia 2015 roku około godz. 9.00, bracia Michał G. i Marcin G. podjechali samochodem marki Mercedes pod garaż, znajdujący się przy ul. Krasińskiego w Częstochowie. Wtedy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy wcześniej uzyskali informację, że bracia G. trudnią się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości narkotyków.

W wyniku przeszukania wynajmowanego garażu znaleziono ok. 10 kg suszu roślinnego, a w bagażniku samochodu ujawniono ok. 5 kg suszu. Następnie policjanci przeszukali dwa mieszkania jednego z braci, co skutkowało zabezpieczeniem ok. 33,2 kg suszu roślinnego oraz ok. 180 gr białego proszku. W mieszkaniu drugiego z braci znaleziono natomiast 6,2 grama suszu roślinnego.

Na postawie opinii laboratorium kryminalistycznego ustalono, że zabezpieczony susz roślinny stanowi w całości ziele konopi (marihuanę), a w przekazanym do badań białym proszku stwierdzono obecność kokainy.

Jest to największa ilość narkotyków, która została zabezpieczona w ostatnich latach w okręgu Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 21.10.2016r.

Informacja prasowa, 21 październik 2016r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w sprawie przeciwko 27-letniej obywatelce Rumunii.

Wyrokiem z dnia 20 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał oskarżoną na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz wymierzył jej karę grzywny w wysokości 100.000 zł.

Na rozprawie przed Sądem oskarżona przyznała się do zarzucanych jej przestępstw i złożyła wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Prokurator nie sprzeciwił się dobrowolnemu poddaniu się odpowiedzialności karnej, gdyż uznał, że okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy w całości.

W wydanym wyroku Sąd uznał, że oskarżona dopuściła się przestępstwa usiłowania kradzieży pieniędzy.

(informacja prasowa dot. skierowania aktu oskarżenia)

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 08.08.2016r.

Informacja prasowa, 08 sierpień 2016r.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ w grudniu 2015 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie, akt oskarżenia przeciwko Jakubowi M., dotyczący posługiwania się przez niego sfałszowanym świadectwem dojrzałości i świadectwem ukończenia liceum.

W 2015 roku Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ prowadziła postępowanie przeciwko Jakubowi M., które dotyczyło podrobienia przez niego świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia liceum oraz posłużenia się tymi dokumentami, w celu wpisania się na listę studentów jednej z częstochowskich uczelni wyższych.

Postępowanie zakończyło się skierowaniem w dniu 29 grudnia 2015 roku aktu oskarżenia przeciwko Jakubowi M. W tej sprawie w dniu 23 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok nakazowy, w którym uznał Jakuba M. za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę 100 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 10 zł. Wyrok ten stał się prawomocny w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

Po uprawomocnieniu wyroku Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ zwróciła się do uczelni o nadesłanie dodatkowych materiałów, celem podjęcia działań w zakresie unieważnienia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

(w załączeniu zamieszczony został odpis wyroku)

OdpisWyroku.pdf

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek