Częstochowa, dnia 08.05.2017r.

Informacja prasowa, 08 maj 2017r.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zakończyła postępowanie dotyczące przywłaszczenia autorstwa lokalnych programów rewitalizacji oraz strategii rozwoju gmin Łagów, Wojnicz i Zakliczyn.

Z uwagi na nie stwierdzenie znamion przestępstwa Prokuratura Okręgowa w Częstochowie umorzyła śledztwo w sprawie przywłaszczenia autorstwa lokalnych programów rewitalizacji oraz strategii rozwoju innych gmin, poprzez użycie ich części w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2025 oraz Strategii Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030. Przyczyną umorzenia śledztwa jest uznanie, iż dokumenty te nie są chronione prawem autorskim. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią przedmiotu tego prawa akty normatywne i ich urzędowe projekty. Lokalne programy rewitalizacji oraz strategie rozwoju gmin, na mocy uchwał rady gminy, stają się częścią lokalnego porządku prawnego.

Prokuratura umorzyła także śledztwo w zakresie oszustwa na szkodę Gminy Blachownia, polegające na wprowadzeniu w błąd pracowników urzędu gminy i uzyskaniu zapłaty w kwocie 38.500 zł za opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2025 oraz Strategii Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030. W umowie zawartej przez Gminę Blachownia z wykonawcą brak jest bowiem zastrzeżeń, iż nie może on korzystać z innych opracowań.

Jednocześnie stwierdzono, że brak jest podstaw do uznania, iż pracownicy Urzędu Gminy Blachownia nie dopełnili obowiązków służbowych, poprzez bezkrytyczne przyjęcie opracowań do realizacji i wypłatę wynagrodzenia. Z zebranych w sprawie dowodów wynika, że zawierające błędy opracowania, udostępnione na posiedzeniu komisji w dniu 19.01.2016r., stanowiły materiał roboczy i nie były dokumentami, za opracowanie których wykonawca w grudniu 2015 roku otrzymał wynagrodzenie.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest nieprawomocne. Do złożenia zażalenia uprawnione są gminy Blachownia, Łagów, Wojnicz i Zakliczyn.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 5.05.2017r.

Informacja prasowa, 05 maj 2017r.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe nadzoruje dochodzenie w sprawie pożaru autobusu hybrydowego, mającego miejsce 28 kwietnia 2017 roku.

Na polecenie Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe Policja wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia pożaru zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób. Dochodzenie dotyczy także dopuszczenia do ruchu autobusu w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym.

Zdarzenie, które jest przedmiotem postępowania miało miejsce 28 kwietnia 2017 roku w godzinach popołudniowych w Częstochowie przy ul. Legionów. Doszło wtedy do zapalenia się autobusu hybrydowego marki Solbus, należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie.

Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny pojazdu z udziałem biegłego ds. pożarnictwa oraz zabezpieczono dokumentację dotyczącą autobusu. Ponadto przesłuchano w charakterze świadków kierowcę pojazdu i kierownika działu autobusowego MPK w Częstochowie. Z wstępnych ustaleń dochodzenia wynika, że prawdopodobną przyczyną pożaru mogła być wadliwie działająca instalacja elektryczna.

W toku dalszego postępowania biegły ds. pożarnictwa sporządzi pisemną opinię w zakresie przyczyn pożaru. Jednocześnie dokonywane będą ustalenia, czy autobus posiadał niezbędne atesty i homologacje, pozwalające na dopuszczenie go do ruchu.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 04.05.2017r.

Informacja prasowa, 04 maj 2017r.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Lublińcu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu, dotyczący przyjęcia korzyści majątkowej.

W toku śledztwa ustalono, że na jednym z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu przebywała starsza kobieta. W dniu 10 maja 2016 roku do córki pacjentki zatelefonował pracownik szpitala i poprosił o przyjazd, celem odbycia rozmowy z lekarzem.

W dniu 12 maja 2016 roku córka pacjentki przybyła do szpitala i udała się do gabinetu kierownika oddziału. W trakcie rozmowy lekarz stwierdził, że nie widzi potrzeby dalszej hospitalizacji jej matki i powinien wypisać ją ze szpitala. Kobieta poinformowała lekarza, że nie jest w stanie sprawować opieki nad matką i podjęła starania o umieszczenie jej w domu pomocy społecznej. Wtedy kierownik oddziału zasugerował konieczność współpracy i zapytał jakie koszty ponosiła w związku z pobytem matki w innym ośrodku pomocy. Gdy kobieta odpowiedziała, że była to kwota 1000 zł, oświadczył, że ma na myśli właśnie taką kwotę. Z uwagi na fakt, że kobieta nie miała przy sobie 1000 zł, lekarz wyznaczył termin kolejnego spotkania na 24 maja 2016 roku, które następnie przełożono na 1 czerwca 2016 roku. O zaistniałej sytuacji kobieta zawiadomiła organy ścigania.

W dniu 1 czerwca 2016 roku córka pacjentki przekazała kierownikowi oddziału żądaną kwotę 1000 zł w jego gabinecie w szpitalu. Bezpośrednio po przyjęciu pieniędzy lekarz został zatrzymany przez policjantów z Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a w wyniku przeszukania ujawniono wręczoną kwotę pieniędzy.

Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut żądania i przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 1000 zł, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, w zamian za kontynuowanie hospitalizacji pacjentki. Przesłuchany przez prokuratora podejrzany przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia, które są zgodne z ustaleniami śledztwa.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 zł oraz zawieszenia w czynnościach służbowych kierownika oddziału. Ponadto zabezpieczono na poczet przyszłej kary grzywny, ujawnione w gabinecie pieniądze w kwocie 14.800 zł i 60 Euro.

Oskarżony nie był w przeszłości karany. Zarzucane podejrzanemu przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. W toku śledztwa oskarżony złożył wniosek o wymierzenie mu kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 2 lat, grzywny w wysokości 20.000 zł oraz zakazu zajmowania funkcji kierowniczych w służbie zdrowia przez 2 lata. Wniosek o wydanie wyroku skazującego został zaakceptowany przez prokuratora i przekazany do rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 25.04.2017r.

Informacja prasowa, 25 kwiecień 2017r.

Prokuratura Rejonowa w Zawierciu umorzyła śledztwo w sprawie dopuszczenia się przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego w wieku poniżej 15 lat.

W toku postępowania ustalono, że w październiku 2016 roku na jednej ze stron internetowych zostało opublikowane nagranie, zawierające wizerunek mężczyzny w trakcie czynności seksualnej. Ponadto na tej samej stronie zamieszczono nagranie rozmowy z młodym mężczyzną, który sugerował, że od dawna jest ofiarą kontaktów seksualnych z ww. osobą.

W postępowaniu ustalono dane osobowe ww. mężczyzn i przesłuchano ich w charakterze świadków. Na podstawie zeznań stwierdzono, że kontakty seksualne pomiędzy ww. osobami miały miejsce w Katowicach w 2015 roku. Ponadto ustalono, że kontakty miały charakter dobrowolny, a osoby w nich uczestniczące były pełnoletnie.

W trakcie śledztwa nie ujawniono innych zachowań, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako czyn zabroniony.

Wobec powyższych ustaleń śledztwo zostało umorzone, gdyż czyny będące przedmiotem postępowania, nie zawierają znamion przestępstwa.

Prokuratura Rejonowa w Zawierciu nadal prowadzi postępowanie w sprawie rozpowszechniania bez zgody wizerunku osoby w trakcie czynności seksualnej. 

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek