Na polecenie prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w dniu 8 czerwca 2020 roku 10 osób podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że osoby zaangażowane w ten proceder przy użyciu nierzetelnych faktur dokumentowały wielokrotnie wyższe wydatki związane z realizacją projektów, tym samym zawyżając faktyczną ich wartość. To z kolei pozwalało na uzyskanie dofinansowania w kwocie znacząco przekraczającej faktycznie poniesione wydatki.

W ten sposób doszło do wyłudzenia dofinansowania ze środków unijnych w kwocie co najmniej 10 milionów złotych. Nadto wystawienie poświadczających nieprawdę faktur VAT i wprowadzenie ich do ewidencji podatkowej doprowadziło do uszczuplenia należnego podatku od towarów i usług o kwotę nie mniejszą niż 5 milionów złotych.

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, gdzie usłyszały zarzuty popełnienia przestępstw określonych m.in. w art. 258 § 1 k.k., 299 § 1 i 5 k.k., 271a § 2 k.k. i art. 286 § 1 k.k. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia środków pochodzących z dotacji unijnych, uszczupleń podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i posłużenia się nimi, a także tzw. „prania pieniędzy”.

W stosunku do 9 osób Sąd Rejonowy w Częstochowie na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, przy czym w stosunku do 2 z nich zastrzegł, że ulegnie ono uchyleniu po wpłaceniu poręczenia majątkowego w kwocie po 150 tysięcy złotych. Natomiast wobec jednej osoby prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 70 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji.

Realizowane aktualnie czynności procesowe dotyczą jednego z wątków trwającego od 2019 roku śledztwa Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, w trakcie którego dotychczas zarzuty przedstawiono 8 innym osobom.

Zespół prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Częstochowie

Na polecenie prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w dniu 4 marca 2020 roku byłego Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz przedstawiciela jednej ze śląskich spółek.

Zatrzymania te miały miejsce w trakcie śledztwa dotyczącego przyjmowania i udzielania w 2016 roku korzyści majątkowych i osobistych oraz nadużycia uprawnień służbowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, a także działalności jednej ze śląskich spółek, która m.in. dostarczała piasek na budowę jednego z odcinków autostrady A-1.

Zatrzymanemu urzędnikowi przedstawiono zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za pomoc w pozytywnym rozpoznaniu wniosku o wydanie dla tej spółki decyzji administracyjnej dotyczącej zagospodarowania pochodzących z budowy autostrady A-1 odpadów poprzez ich składowanie w wyrobisku powstałym po wydobyciu piasku, tj. o przestępstwo z art. 228 § 1 k.k., a nadto zarzut nadużycia uprawnień służbowych w związku z toczącymi się w tym urzędzie postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi działalności tej spółki, tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 k.k.

Drugi z zatrzymanych mężczyzn – przedstawiciel wymienionej spółki – usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 229 § 1 k.k., dotyczący wręczenia opisanej wyżej korzyści majątkowej.

W stosunku do byłego Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 złotych, wobec drugiego z podejrzanych poręczenie majątkowe w kwocie 40.000 złotych. Ponadto wobec obu mężczyzn prokurator zastosował dozór Policji.

Zespół prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Częstochowie

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Częstochowie 8 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy w stosunku do dwóch podejrzanych o przestępstwa podatkowe.
Wobec tych osób Sąd Rejonowy w Częstochowie 13 dni wcześniej (25 września 2019 roku) umorzył postępowanie w przedmiocie tych wniosków.
Dzisiejsze areszty zostały zastosowane po uprzednim uwzględnieniu zażaleń prokuratora na postanowienia o umorzeniu postępowania w przedmiocie tymczasowego aresztowania.
24 września 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie złożyła do Sądu Rejonowego w Częstochowie wnioski o tymczasowe aresztowanie w stosunku do pięciu podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenie blisko 7 milionów złotych z tytułu należnego podatku VAT oraz tzw. „pranie pieniędzy”.
Z uwagi na upływ 24-godzinnego terminu, na jaki osoby te mogły pozostawać zatrzymane do dyspozycji Sądu, umorzył on postępowania w tym przedmiocie. Na decyzje te prokurator złożył skuteczne zażalenia.
Śledztwo, w którym Prokuratura złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie, jest prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji i dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej i oszustwa podatkowego na łączną kwotę blisko 21 milionów złotych.

zespół prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie
prokurator Piotr Wróblewski

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie złoży zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego w tym mieście, w efekcie której wolność odzyskało pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenie ze Skarbu Państwa prawie 7 mln zł i pranie brudnych pieniędzy.W ocenie Prokuratury postępowanie Sądu, który nie rozpatrzył w ciągu 24 godzin wniosków o tymczasowe aresztowanie podejrzanych i ich uwolnił, jest niedopuszczalne i urąga powadze wymiaru sprawiedliwości. Daje podejrzanym możliwość ucieczki i uniknięcia odpowiedzialności karnej.

24 września 2019 roku o godzinie 15.15 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie złożyła w Sądzie Rejonowym w Częstochowie wnioski o tymczasowe areszty wobec pięciu podejrzanych m.in. o wyłudzenie prawie 7 mln złotych z tytułu nienależnego podatku VAT, a więc o czyny zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Początek posiedzeń, na których miały zostać rozpatrzone wnioski prokuratury, Sąd Rejonowy w Częstochowie wyznaczył na następny dzień na godzinę 8. Przed zaplanowaną godziną rozprawy zawiadomił o jej przesunięciu. Ostatecznie pierwsze z pięciu zaplanowanych posiedzeń Sąd rozpoczął o godzinie 14, a więc na godzinę i 15 minut przed upływem 24–godzinnego okresu, w którym – zgodnie z 248 par2 k.p.k. – możliwe było zatrzymanie podejrzanych. Było oczywiste, że wyznaczając tak późną godzinę rozprawy, Sąd nie zdąży rozpatrzyć wniosków prokuratury o areszt w ciągu doby od ich złożenia.

Gdy minęła godzina 15.15, a tym samym upłynął 24-godzinny termin przekazania zatrzymanego do dyspozycji sądu, Sąd przerwał rozprawę, uwalniając podejrzanych i decydując o umorzeniu postępowań w zakresie wniosków o tymczasowe aresztowanie. Podjął taką decyzję, pomimo że – niezależnie od upływu maksymalnego terminu zatrzymania podejrzanych – posiedzenia powinny być kontynuowane, a podejrzani powinni dalej odpowiadać przed sądem, choć już z wolnej stopy.

W ocenie Prokuratury decyzja o umorzeniu postępowań jest niedopuszczalna, dlatego zostanie na nią złożone zażalenie. Nierozpatrzenie wniosków o areszt w 24-godzinnym terminie rodzi poważne wątpliwości co do organizacji pracy sądu , która doprowadziła do tak niedopuszczalnej sytuacji.