Częstochowa, dnia 18.01.2017r.

Informacja prasowa, 18 styczeń 2017r.

Dane statystyczne dotyczące działalności w 2016 roku Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych jej prokuratur rejonowych.

W 2016 roku do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych jej prokuratur rejonowych wpłynęło 18.306 spraw. Prokuratorzy załatwili 18.209 spraw.

W 2015 roku do prokuratur wpłynęło 16.861 spraw. Różnica nie wynika z wzrostu przestępczości w regionie, lecz zmiany kodeksu postępowania karnego, obowiązującej od 15 kwietnia 2016 roku. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, prokuratorzy nadzorują również dochodzenia, które były prowadzone samodzielnie przez Policję.

Prokuratura Okręgowa zajmowała się głównie sprawami dotyczącymi przestępczości gospodarczej dużej wagi (pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia podatku VAT, wystawianie fikcyjnych faktur) oraz poważną przestępczością narkotykową i korupcyjną. Nową kategorią spraw były postępowania dotyczące błędów medycznych.

W prokuraturach rejonowych najczęściej prowadzone były postępowania w zakresie oszustw (większość spraw dotyczyła oszustw internetowych), uchylania się od alimentów, kradzieży, znęcania nad osobami najbliższymi i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Prokuratorzy sporządzili 3.099 aktów oskarżenia i 2.322 wnioski o skazanie bez rozprawy na mocy ugody zawartej przez oskarżonego z prokuratorem, łącznie przeciwko 8.277 osobom. Skuteczność aktów oskarżenia była wysoka – sądy uniewinniły tylko 141 osób, spośród 6.417 osób osądzonych w 2016 roku (2,20%).

W toku śledztw na wniosek prokuratorów sądy tymczasowo aresztowały 172 osoby (skuteczność wniosków wynosiła 85,15%).

Prokuratorzy złożyli 402 apelacje od wyroków. Sądy odwoławcze uwzględniły 64,86% apelacji.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 11.01.2017r.

Informacja prasowa, 11 styczeń 2017r.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 4 osobom, dotyczący wprowadzania do obrotu bez zezwolenia środków na odchudzanie.

W toku śledztwa ustalono, że w latach 2009-2015 41-letni obecnie Michał P. oraz działający na jego zlecenie Kamil K. i Patryk B., kupowali w aptekach na terenie Republiki Czeskiej produkt leczniczy, który nie jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski. Lekarstwa były kupowane z wykorzystaniem sfałszowanych recept krajowych, a następnie przywożone do kraju.

Michał P. oraz współdziałające z nim osoby oferowały sprzedaż lekarstw za pośrednictwem sieci Internet. Osoby zainteresowane zakupem środka kontaktowały się na wskazany w ogłoszeniu numer telefonu. Potem oskarżeni przesyłali lekarstwo pocztowymi przesyłkami pobraniowymi, które były nadawane z urzędów pocztowych na terenie całego kraju. Na przesyłkach były wskazywane numery rachunków bankowych, na które operator pocztowy przelewał pieniądze, przekazywane przez kupujących. Rachunki bankowe były założone nie tylko przez oskarżonych, ale także przez kilka podstawionych osób. Środkami pieniężnymi gromadzonymi na rachunkach zarządzał Michał P., używając kanałów elektronicznych.

W śledztwie stwierdzono, że na rachunki, którymi dysponował Michał P., z tytułu nielegalnej sprzedaży lekarstw wpłynęła łącznie kwota 3.200.000 zł. Środki pieniężne były następnie przelewane na inne konta bankowe oraz wypłacane w bankomatach.

Oskarżonym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw, określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne, polegających na wprowadzaniu do obrotu bez wymaganego zezwolenia produktu leczniczego. Ponadto w związku z podejmowaniem działań, polegających na przyjmowaniu na rachunki pieniędzy, które pochodziły z przestępstw, przedstawiono im także zarzuty popełnienia przestępstw tzw. prania brudnych pieniędzy. Przesłuchani przez prokuratora przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia, które są zgodne z opisanym stanem faktycznym.

Śledztwo przeciwko Michałowi P. zostało zakończone w czerwcu 2016 roku skierowaniem wniosku o wydanie wyroku bez przeprowadzania rozprawy. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z sierpnia 2016 roku został on skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa w kwocie 3.200.000 zł.

W toku śledztwa ustalono, że wprowadzany do obrotu przez oskarżonych produkt leczniczy zawiera fenterminę, pochodną amfetaminy, która również jest zaliczana do substancji psychotropowych. Działanie fenterminy przejawia się pobudzeniem psychoruchowym i zmniejszeniem łaknienia. Do działań niepożądanych należą m.in. bezsenność, nudności i wymioty, obrzęk twarzy, bóle głowy oraz depresja. Używanie tego środka może powodować uzależnienie.

Przestępstwo wprowadzania do obrotu bez zezwolenia produktów leczniczych, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat, a przestępstwo tzw. prania brudnych pieniędzy karą do 10 lat pozbawienia wolności.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 09.01.2017r.

Informacja prasowa, 09 styczeń 2017r.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie umorzyła śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny, w trakcie kopania studni ziemnej w miejscowości Nowa Gorzelnia.

W toku śledztwa ustalono, że 29 sierpnia 2016 roku Paweł K. wraz z dwoma synami i znajomym, wykonywał prace ziemne, polegające na wykopaniu studni ziemnej. Prace te zostały zlecone firmie, należącej do jednego z synów, przez właścicielkę posesji w miejscowości Nowa Gorzelnia. Wykopywaniem studni zajmowali się Paweł K. z synami, a ich znajomy opróżniał wiadra z ziemią, wysypując ich zawartość na przyczepkę.

Około godz.13.00 w wykopie na głębokości około 7,5 metra znajdował się Paweł K., który wyrównywał ziemię pod kręgi betonowe. Wtedy doszło do osunięcia się ziemi i przysypania Pawła K.

Podjęte niezwłocznie próby odkopania pokrzywdzonego zakończyły się niepowodzeniem. Zwłoki Pawła K. zostały wydobyte dopiero następnego dnia o godz.21.30, w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej przez Straż Pożarną.

Zarządzona przez prokuratora sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu pokrzywdzonego było uduszenie, na skutek unieruchomienia klatki piersiowej przez masy piaszczyste.

W postępowaniu przesłuchano w charakterze świadków mężczyzn pracujących przy wykopie studni, właścicielkę posesji oraz jej ojca i narzeczonego, którzy byli obecni na terenie posesji. Na podstawie ich zeznań stwierdzono, że pracami faktycznie kierował Paweł K., który miał 30-letnie doświadczenie w kopaniu studni. On decydował o sposobie wykonywania wykopu i kolejności prac.

Z zeznań żony Pawła K. wynika natomiast, że jej mąż był „głównym majstrem” i zawsze kierował pracami związanymi z kopaniem studni, pomimo, że firma była formalnie zarejestrowana na syna.

Uwzględniając opisane ustalenia, wskazujące, że do śmierci pokrzywdzonego nie przyczyniły się inne osoby, śledztwo zostało umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego. Podkreślić należy, że żadna z osób obecnych na miejscu zdarzenia nie wydawała Pawłowi K. poleceń w zakresie wykonywanych robót ziemnych. Pokrzywdzony samodzielnie decydował o sposobie wykonywania wykopu oraz oceniał występujące zagrożenie. Zebrany materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że do zdarzenia doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku, spowodowanego nagłym osunięciem się ziemi do wykopu.

Z informacji Państwowej Inspekcji Pracy wynika także, że przedmiotowego zdarzenia nie można rozpatrywać w kategoriach wypadku przy pracy. Paweł K. nie był bowiem pracownikiem w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, gdyż wykonywał pracę nieodpłatnie, w ramach pomocy rodzinnej.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 02.01.2017r.

Informacja prasowa, 02 styczeń 2017r.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie kolejny akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu Arturowi K., dotyczący uprowadzenia dziecka.

W toku postępowania ustalono, że pomiędzy oskarżonym i jego żoną, przed Sądem Okręgowym w Częstochowie toczyło się postępowanie o separację. W ramach tego postępowania Sąd powierzył żonie Artura K. pieczę nad małoletnimi dziećmi oraz zarządził, że mają one zamieszkiwać u matki.

W lipcu 2014 roku oskarżony zabrał dzieci do swoich rodziców do Częstochowy oraz poinformował żonę, że potem wyjedzie z nimi na wakacje na 1 lub 2 tygodnie. Po upływie tego terminu żona oskarżonego bezskutecznie próbowała się z nim skontaktować. W związku z tym wystąpiła do Sądu Okręgowego w Częstochowie o zobowiązanie Artura K. do oddania dzieci. Z uwagi na fakt, że oskarżony nie wykonał dobrowolnie postanowienia ww. Sądu, Sąd Rejonowy w Zawierciu zlecił kuratorowi przymusowe odebranie dzieci.

Podejmowane przez kuratorów w asyście Policji czynności nie doprowadziły jednak do odebrania dzieci. W wyniku tych działań ustalono, że dzieci nie przebywały w mieszkaniu rodziców Artura K. w Częstochowie, jak i jego miejscu zamieszkania w Zawierciu. W kwietniu 2015 roku oskarżony przekazał żonie córkę.

Niniejszy akt oskarżenia jest kolejnym aktem oskarżenia przeciwko Arturowi K. i dotyczy zatrzymania syna w okresie od grudnia 2014 roku do listopada 2016 roku.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur K. nie przyznał się do zarzucanego im przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień.

Na początku 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Zawierciu skierowała do Sądu Rejonowego w Zawierciu akt oskarżenia przeciwko Arturowi K. W akcie oskarżenia prokurator zarzucił mu popełnienie przestępstwa polegającego na zatrzymaniu w nieustalonym miejscu 2-letniego syna i 3-letniej córki.

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Zawierciu uniewinnił Artura K. od zarzucanego mu przestępstwa. W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał, że nie można przypisać oskarżonemu odpowiedzialności karnej za zarzucane mu przestępstwo, gdyż nie został on pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz nie orzeczono o jej ograniczeniu.

Prokurator złożył apelację o ww. wyroku, motywując, że wydanie przez Sąd Okręgowy w Częstochowie postanowienia o powierzeniu pieczy nad dziećmi matce wraz z ustaleniem miejsca ich pobytu, w sposób istotny ograniczało władzę rodzicielską Artura K. w zakresie decydowania o miejscu zamieszkania dzieci.

Wyrokiem z dnia 30 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie uwzględnił apelację prokuratora i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Zawierciu.

W dniu 14 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Zawierciu wydał wyrok, w którym uznał Artura K. za winnego zarzucanego mu przestępstwa uprowadzenia dzieci oraz wymierzył mu karę 200 stawek grzywny po 30 zł (6.000 zł).

Prokurator wnosił w tej sprawie o wymierzenie oskarżonemu kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 lat, 50 stawek grzywny po 20 zł oraz zobowiązania go do przekazania dziecka w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku.

Z uwagi na rażącą łagodność kary oraz nie orzeczenie obowiązku wydania dziecka, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu złożyła w tej sprawie apelację do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Art.  211 kodeksu karnego. [Uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej] Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek