Prokuratura Okręgowa w Częstochowie i wszystkie prokuratury rejonowe wykonują - obok czynności karnych - również zadania pozakarne dotyczące:

 • w spraw z zakresu prawa cywilnego , prawa pracy i ubezpieczeń społecznych , prawa rodzinnego i opiekuńczego ( repertorium ,,Pc" ),
 • spraw z zakresu prawa administracyjnego ( repertorium ,,Pa" ),
 • spraw z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ( repertorium ,,Pn" ).

W sprawach cywilnych prokurator może zgłosić udział do każdego postępowania ( art. 60 § 1 kodeksu postępowania cywilnego - dalej : kpc ) , jeżeli wymaga tego ochrona praworządności , praw obywateli lub interesu społecznego. Prokurator może też żądać wszczęcia postępowania sądowego ( z tych samych powodów ) , ale w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie (art. 7 kpc). W postępowaniu cywilnych prokurator nie posiada żadnych dodatkowych praw procesowych. Uczestnicząc w postępowaniu prokurator nie jest związany ze stronami , jego pozycja jest niezależna. Prokurator może wytoczyć powództwo na rzecz określonej osoby (np. ofiary przestępstwa , osoby nieporadnej z uwagi na stan zdrowia ).

W sprawach z zakresu prawa administracyjnego , prokurator ma prawo zwrócić się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu nie - zgodności z prawem ( art. 182 kodeksu postępowania administracyjnego , dalej : kpa ). Prokurator ma prawo do zgłoszenia udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego ,dla zapewnienia , by postępowanie i rozstrzygnięcie były zgodne z prawem. Prokurator może wnieść środki odwoławcze , skargę do sądu administracyjnego oraz sprzeciw od ostatecznej decyzji administracyjnej , jeżeli przepisy kpa lub przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania , stwierdzenie nieważności albo jej uchylenie lub zmianę ( art. 184 § 1 kpa). Prokurator nie jest związany ze stronami postępowania.

Prokurator ma prawo do wystąpienia do organu samorządu terytorialnego albo wojewody o zmianę lub uchylenie niezgodnych z prawem uchwał lub rozporządzeń ,w przypadku niezgodnych z prawem uchwał samorządu terytorialnego, prokurator może wystąpić do sądu administracyjnego o stwierdzenie jej nieważności ( art. 5 ustawy o prokuraturze ).

W postępowaniu wobec nieletnich prokurator z mocy prawa jest stroną ( art. 30 § 1 pkt 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich , dalej : upn ) , w sprawach wskazanych w art. 51 § 3 upn udział prokuratora w postępowaniu jest obligatoryjny.

W postępowaniu pozakarnym prokurator nie wydaje postanowień czy decyzji , jeżeli odstępuje od czynności, poprzestaje na zawiadomieniu o tym stron , wyjaśniając powody takiego stanowiska.

Dochody budżetowe (wpłaty z opłat za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, dochody ze sprzedaży majątku i rzeczy oraz dochody ze świadczenia usług itp.)

Nr 32 1010 1212 0001 9822 3100 0000 PL
NBP Oddział w Katowicach

Obsługa sum depozytowych PL

Konto gotówkowe
Nr 04 1240 6957 0111 0000 0000 0664 PL
Bank Pekao SA

Konto do wpłat bezgotówkowych
Nr 61 1130 1091 0003 9087 5820 0001 PL
BGK Oddział w Katowicach

Obsługa sum depozytowo – walutowych

Konto gotówkowe
Nr 09 1240 6957 0787 0000 0000 0433 USD
Bank Pekao S.A.

Konto gotówkowe
Nr 09 1240 6957 0978 0000 0000 0486 EUR
Bank Pekao S.A.

Konto do wpłat bezgotówkowych
Nr 77 1130 1091 0003 9087 5820 0004 USD
BGK Oddział w Katowicach

Konto do wpłat bezgotówkowych
Nr 07 1130 1091 0003 9087 5820 0003 EUR
BGK Oddział w Katowicach

Adres:

Ulica:
Miejscowość:
Kod:
ul. H. Dąbrowskiego 23/35
Częstochowa
42-200

mapka dojazdu

Kontakt:

telefon:faks:

e-mail:
(+48) 34 324 0571
(+48) 34 361 2643
(+48) 34 324 0632

(+48) 34 322 30 19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownictwo:

Prokurator Okręgowy w Częstochowie:
Prokurator Elżbieta Funiok

Zastępca Prokuratora Okręgowego:
Prokurator Cezary Gorgoń

godziny pracy prokuratury:

w dni powszednie od 730 do 1530


godziny przyjmowania interesantów przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcę:

w dni powszednie od 900 do 1400, w pokoju nr 37, III piętro


godziny przyjmowania interesantów przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej:

w dni powszednie od 900 do 1400
w każdy poniedziałek od 1530 do 1700 przez prokuratorów dyżurnych, w swoich gabinetach


godziny przyjmowania interesantów przez pracowników Kadr oraz Sekretariatu Prokuratury Okręgowej:

w dni powszednie od 800 do 1400 w miejscach urzędowania.

 

Podległe jednostki

Podstawę prawną działalności stanowią:

 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 roku, poz. 177), pobierz plik nr1 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2016 roku, poz. 508), pobierz plik nr2

 Wskazane akty prawne dotyczą również prokuratur rejonowych.

Dane adresowe i kontakt z Prokuraturą Okręgową w Częstochowie:

Adres:

Ulica:
Miejscowość:
Kod:
H. Dąbrowskiego 23/35
Częstochowa
42-200

mapka dojazdu

Kontakt:

telefon:faks:

e-mail:
(+48) 34 324 0571
(+48) 34 374 0606
(+48) 34 374 0607

(+48) 34 322 30 19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownictwo:

p. f. Prokurator Okręgowy w Częstochowie:
Prokurator Adrian Wylężek

p.f. Zastępca Prokuratora Okręgowego:
Prokurator Adam Mielczarek

godziny pracy prokuratury:

w dni powszednie od 730 do 1530


godziny przyjmowania interesantów przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcę:

w dni powszednie od 900 do 1400, w pokoju nr 37, III piętro


godziny przyjmowania interesantów przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej:

w dni powszednie od 900 do 1400
w każdy poniedziałek od 1530 do 1700 przez prokuratorów dyżurnych, w swoich gabinetach


godziny przyjmowania interesantów przez pracowników Kadr oraz Sekretariatu Prokuratury Okręgowej:

w dni powszednie od 800 do 1400 w miejscach urzędowania.

Struktura organizacyjna

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2017r w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz zadań komórek organizacyjnych wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy

 1. I Wydział Śledczy

  p.f. Naczelnik - Prokurator Mariusz Godlewski

 2. II Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej

  p.f. Naczelnik - Prokurator Zbigniew Chromik

 3. IV Wydział Organizacyjno-Sądowy

  p.f. Naczelnik - Prokurator Grzegorz Ścibski

  Wizytator - Prokurator Bożena Jurczyk-Jędrycha

  Wizytator - Prokurator Stefan Rozmuszcz

  Wizytator - Prokurator Bożena Odulińska

  Wizytator - Prokurator Elżbieta Funiok

 4. VII Wydział Budżetowo-Administracyjny, w tym Dział Finansowo-Księgowy

  Dyrektor Finansowo–Administracyjny Barbara Cyrulik

  Główny Księgowy Małgorzata Włodek

 5. IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

  Kierownik - Prokurator Mirosław Chłąd

 6. X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 7. Samodzielne stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych
 8. Samodzielne stanowisko Audytora wewnętrznego
 9. Samodzielne stanowisko Inspektora Ochrony Danych

  Aneta Bajor-Koleżyńska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 10. Samodzielne stanowisko Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 
I Wydział Śledczy kierowany jest przez Naczelnika Wydziału i obejmuje między innymi zadania w zakresie: prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym, prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych ( cyberprzestępczości), prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka.
 
II Wydział do spraw przestępczości Gospodarczej kierowany jest przez Naczelnika Wydziału i obejmuje między innymi zadania w zakresie: prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o poważne przestępstwa finansowo-gospodarcze i skarbowe, prowadzenia i nadzorowania na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw o przestępstwa finansowo-skarbowe.
 
IV Wydział Organizacyjno-Sądowy kierowany przez Naczelnika Wydziału obejmuje między innymi zadania w zakresie: organizacji pracy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych, kadr i szkolenia, sprawozdawczości i statystyki, skarg i wniosków, działalności Rzecznika Prasowego, udostępniania informacji publicznej, nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu, koordynowania zadań z zakresu kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych, prowadzenia wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych, dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej, dokonywania oceny pracy asesorów , dokonywania ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników.
 
VII Wydział Budżetwo-Administracyjny kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, obejmuje między innymi zadania w zakresie: zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta środków budżetowych, prowadzenia rachunkowości, zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzieleniem zamówień publicznych, obsługi administracyjno-gospodarczej, prowadzenia inwestycji i remontów, prowadzenia spraw socjalno-bytowych, zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz kierowany przez Kierownika Samodzielnego Działu obejmuje między innymi zadania w zakresie: opracowywania planów rozwoju informatyzacji, zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuraturach rejonowych, koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych, wykonywania analizy kryminalnej, administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej, administrowania elektroniczną skrzynką.
 
X Samodzielny Dział do Spraw Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Informacji Niejawnych obejmuje między innymi zadania w zakresie: ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych, ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne.

Przedmiot działalności i kompetencje

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. o prokuraturze,  zadaniem prokuratury  jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.
W oparciu o art. 3.1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. o prokuraturze prokuratorzy zadanie to wykonują przez:

 1. prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami,
 2. wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli,
 3. podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę;
 4. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności,
 5. prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania oraz współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli,
 6. gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w systemach informatycznych danych, w tym danych osobowych, pochodzących z prowadzonych lub nadzorowanych na podstawie ustawy postępowań oraz z udziału w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę, przekazywanie danych i wyników analiz właściwym organom, w tym organom innego państwa, jeżeli przewiduje to ustawa lub umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską,
 7. zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji,
 8. koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe,
 9. współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa,
 10. współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
 11. współpracę i udział w działaniach podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską
 12. opiniowanie projektów aktów normatywnych,
 13. współpracę z organizacjami zrzeszającymi prokuratorów lub pracowników prokuratury, w tym współfinansowanie wspólnych projektów badawczych lub szkoleniowych
 14. podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.

Tryb działania

W zakresie ścigania karnego i pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego tryb działania regulują:
 • kodeks postępowania karnego
 • kodeks karny skarbowy
 • ustawy szczególne.

Odnośnie pozakarnej działalności prokuratury tryb działania regulują przepisy:
 • cytowanej ustawy z dn. 28 stycznia 2016r. o prokuraturze
 • kodeksu postępowania cywilnego
 • kodeksu postępowania administracyjnego
 • ustawy z dn. 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. nr 35, poz. 228 ze zmianami/.
Dodatkowo, odnośnie czynności karnych i pozakarnych działania prokuratury normuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 27.08.2007r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury /Dz. U. nr 169, poz. 1189/.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W sprawach karnych i karnych skarbowych doniesienia karne rozpatrywane są zgodnie z wymogami kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego skarbowego. Doniesienie można złożyć na piśmie bezpośrednio w siedzibie prokuratury lub drogą pocztową albo ustnie do protokołu.
W doniesieniu należy wskazać:
 • kiedy, gdzie i na czyją szkodę popełniono przestępstwo,
 • na czym przestępstwo polegało i kto jest jego sprawcą (jeżeli donoszący ma tę wiedzę),
 • czy i jakimi dowodami dysponuje skarżący na poparcie doniesienia ew. jakie dowody i gdzie należy zabezpieczyć,
 • podać dokładny adres tak donoszącego jak i innych zgłaszanych osób (jeżeli donoszący ma taką wiedzę).
Złożene doniesienia jest bezpłatne.
W sprawach innych niż karne pismo (skargę, podanie) można złożyć bezpośrednio w siedzibie prokuratury lub drogą pocztową, albo ustnie do protokołu (notatki urzędowej).W piśmie należy zwięźle opisać charakter problemu i oczekiwania co do działań prokuratury.

Rejestry, ewidencje i archiwa

W prokuraturach okręgowych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne :
 • repertoria „Ds.” z działalności karnej, karno-skarbowej, i w sprawach o wykroczenia prowadzone przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań, administracyjnej „Pa”, cywilnej „Pc”,
 • rejestry samodzielne z zakresu działalności karnej „Ak”- dla wykonywanych analiz kryminalnych, „Di”- dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds.” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy, ”Dsn”- dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, „ENA.Pr”- dla osób wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych, „ENA.UE”- dla osób wobec których państwa członkowskie Unii Europejskiej wystąpiły o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, „ENO.UE”- dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, „ENO.Pr”- dla wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach prokuratur rejonowych, „Ko”- dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych, „Kw”- dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem, „Nps”- dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora bez uzasadnionej zwłoki, „Ns”- dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz stosowanie innych środków przymusu, środków zapobiegawczych, zabezpieczenia majątkowego oraz stwierdzenie nieważności orzeczeń, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, „Ntk”- dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa, „Opk”- dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego, „Oz”- dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wykonywanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej, „Oz.o”- dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych, „Oz.r”- dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach prokuratur rejonowych, „Pn”- dla postępowań w sprawach nieletnich rozpoznawanych przez sąd rodzinny oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach, „Pp”- dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek, „Zt”- zbiór zatrzymań,
 • kontrolki „Wl”- wizytacje i lustracje,
 • rejestry uzupełniające do Ds. „Archiwum”, „Drz”- dowody rzeczowe, „Psz”- dla przedmiotów środka zapobiegawczego, „TA”- dla osób tymczasowo aresztowanych, „RZ”- dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania, „Zm”- dla zabezpieczeń majątkowych, „Zpj”- dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa;
 • wykazy kontrolne „ENA.P.w”- dla osób wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych, „ENO.P.w”- dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych, „Oz.w”- dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych,”Wu”- dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym, „Wz”- dla spraw w których postępowanie zawieszono, „Pm”- dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

Archiwum

Całą dokumentację powstająca w wyniku działalności prokuratury gromadzi się w archiwum zakładowym.
Organizację archiwum zakładowego, podziału zasobu archiwalnego, przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej, udostępnianie dokumentacji archiwalnej, brakowanie akt oraz przekazywanie dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego reguluje Zarządzenie nr 50/16 Prokuratora Generalnego z dnia 11.07.2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Gospodarka budżetowa:

 • Prokuratura działa jako jednostka budżetowa na zasadach i w granicach środków przyznawanych przez ustawę budżetową.
 • Prokuratura nie posiada dochodów własnych czy środków pozabudżetowych.
 • Dysponentem środków budżetowych II stopnia jest Prokurator Regionalny w Katowicach.
 • Dysponentem środków budżetowych III stopnia jest Prokurator Okręgowy w Częstochowie.