Podstawę prawną działalności stanowią:

 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 roku, poz. 177), pobierz plik nr1 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2016 roku, poz. 508), pobierz plik nr2

 Wskazane akty prawne dotyczą również prokuratur rejonowych.

Dane adresowe i kontakt z Prokuraturą Okręgową w Częstochowie:

Adres:

Ulica:
Miejscowość:
Kod:
H. Dąbrowskiego 23/35
Częstochowa
42-200

mapka dojazdu

Kontakt:

telefon:faks:

e-mail:
(+48) 34 324 0571
(+48) 34 374 0606
(+48) 34 374 0607

(+48) 34 322 30 19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownictwo:

p. f. Prokurator Okręgowy w Częstochowie:
Prokurator Adrian Wylężek

p.f. Zastępca Prokuratora Okręgowego:
Prokurator Adam Mielczarek

godziny pracy prokuratury:

w dni powszednie od 730 do 1530


godziny przyjmowania interesantów przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcę:

w dni powszednie od 900 do 1400, w pokoju nr 37, III piętro


godziny przyjmowania interesantów przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej:

w dni powszednie od 900 do 1400
w każdy poniedziałek od 1530 do 1700 przez prokuratorów dyżurnych, w swoich gabinetach


godziny przyjmowania interesantów przez pracowników Kadr oraz Sekretariatu Prokuratury Okręgowej:

w dni powszednie od 800 do 1400 w miejscach urzędowania.

Struktura organizacyjna

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2017r w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz zadań komórek organizacyjnych wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy

 1. I Wydział Śledczy

  p.f. Naczelnik - Prokurator Mariusz Godlewski

 2. II Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej

  p.f. Naczelnik - Prokurator Zbigniew Chromik

 3. IV Wydział Organizacyjno-Sądowy

  p.f. Naczelnik - Prokurator Grzegorz Ścibski

  Wizytator - Prokurator Bożena Jurczyk-Jędrycha

  Wizytator - Prokurator Stefan Rozmuszcz

  Wizytator - Prokurator Bożena Odulińska

  Wizytator - Prokurator Elżbieta Funiok

 4. VII Wydział Budżetowo-Administracyjny, w tym Dział Finansowo-Księgowy

  Dyrektor Finansowo–Administracyjny Barbara Cyrulik

  Główny Księgowy Małgorzata Włodek

 5. IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

  Kierownik - Prokurator Mirosław Chłąd

 6. X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 7. Samodzielne stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych
 8. Samodzielne stanowisko Audytora wewnętrznego
 9. Samodzielne stanowisko Inspektora Ochrony Danych

  Aneta Bajor-Koleżyńska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 10. Samodzielne stanowisko Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 
I Wydział Śledczy kierowany jest przez Naczelnika Wydziału i obejmuje między innymi zadania w zakresie: prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym, prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych ( cyberprzestępczości), prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka.
 
II Wydział do spraw przestępczości Gospodarczej kierowany jest przez Naczelnika Wydziału i obejmuje między innymi zadania w zakresie: prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o poważne przestępstwa finansowo-gospodarcze i skarbowe, prowadzenia i nadzorowania na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw o przestępstwa finansowo-skarbowe.
 
IV Wydział Organizacyjno-Sądowy kierowany przez Naczelnika Wydziału obejmuje między innymi zadania w zakresie: organizacji pracy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych, kadr i szkolenia, sprawozdawczości i statystyki, skarg i wniosków, działalności Rzecznika Prasowego, udostępniania informacji publicznej, nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu, koordynowania zadań z zakresu kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuratur rejonowych, prowadzenia wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych, dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej, dokonywania oceny pracy asesorów , dokonywania ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników.
 
VII Wydział Budżetwo-Administracyjny kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, obejmuje między innymi zadania w zakresie: zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta środków budżetowych, prowadzenia rachunkowości, zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzieleniem zamówień publicznych, obsługi administracyjno-gospodarczej, prowadzenia inwestycji i remontów, prowadzenia spraw socjalno-bytowych, zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz kierowany przez Kierownika Samodzielnego Działu obejmuje między innymi zadania w zakresie: opracowywania planów rozwoju informatyzacji, zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie i podległych prokuraturach rejonowych, koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych, wykonywania analizy kryminalnej, administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej, administrowania elektroniczną skrzynką.
 
X Samodzielny Dział do Spraw Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Informacji Niejawnych obejmuje między innymi zadania w zakresie: ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych, ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne.

Przedmiot działalności i kompetencje

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. o prokuraturze,  zadaniem prokuratury  jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.
W oparciu o art. 3.1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. o prokuraturze prokuratorzy zadanie to wykonują przez:

 1. prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami,
 2. wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli,
 3. podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę;
 4. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności,
 5. prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania oraz współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli,
 6. gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w systemach informatycznych danych, w tym danych osobowych, pochodzących z prowadzonych lub nadzorowanych na podstawie ustawy postępowań oraz z udziału w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę, przekazywanie danych i wyników analiz właściwym organom, w tym organom innego państwa, jeżeli przewiduje to ustawa lub umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską,
 7. zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji,
 8. koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe,
 9. współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa,
 10. współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
 11. współpracę i udział w działaniach podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską
 12. opiniowanie projektów aktów normatywnych,
 13. współpracę z organizacjami zrzeszającymi prokuratorów lub pracowników prokuratury, w tym współfinansowanie wspólnych projektów badawczych lub szkoleniowych
 14. podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.

Tryb działania

W zakresie ścigania karnego i pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego tryb działania regulują:
 • kodeks postępowania karnego
 • kodeks karny skarbowy
 • ustawy szczególne.

Odnośnie pozakarnej działalności prokuratury tryb działania regulują przepisy:
 • cytowanej ustawy z dn. 28 stycznia 2016r. o prokuraturze
 • kodeksu postępowania cywilnego
 • kodeksu postępowania administracyjnego
 • ustawy z dn. 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. nr 35, poz. 228 ze zmianami/.
Dodatkowo, odnośnie czynności karnych i pozakarnych działania prokuratury normuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 27.08.2007r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury /Dz. U. nr 169, poz. 1189/.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W sprawach karnych i karnych skarbowych doniesienia karne rozpatrywane są zgodnie z wymogami kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego skarbowego. Doniesienie można złożyć na piśmie bezpośrednio w siedzibie prokuratury lub drogą pocztową albo ustnie do protokołu.
W doniesieniu należy wskazać:
 • kiedy, gdzie i na czyją szkodę popełniono przestępstwo,
 • na czym przestępstwo polegało i kto jest jego sprawcą (jeżeli donoszący ma tę wiedzę),
 • czy i jakimi dowodami dysponuje skarżący na poparcie doniesienia ew. jakie dowody i gdzie należy zabezpieczyć,
 • podać dokładny adres tak donoszącego jak i innych zgłaszanych osób (jeżeli donoszący ma taką wiedzę).
Złożene doniesienia jest bezpłatne.
W sprawach innych niż karne pismo (skargę, podanie) można złożyć bezpośrednio w siedzibie prokuratury lub drogą pocztową, albo ustnie do protokołu (notatki urzędowej).W piśmie należy zwięźle opisać charakter problemu i oczekiwania co do działań prokuratury.

Rejestry, ewidencje i archiwa

W prokuraturach okręgowych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne :
 • repertoria „Ds.” z działalności karnej, karno-skarbowej, i w sprawach o wykroczenia prowadzone przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań, administracyjnej „Pa”, cywilnej „Pc”,
 • rejestry samodzielne z zakresu działalności karnej „Ak”- dla wykonywanych analiz kryminalnych, „Di”- dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds.” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy, ”Dsn”- dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, „ENA.Pr”- dla osób wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych, „ENA.UE”- dla osób wobec których państwa członkowskie Unii Europejskiej wystąpiły o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, „ENO.UE”- dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, „ENO.Pr”- dla wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach prokuratur rejonowych, „Ko”- dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych, „Kw”- dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem, „Nps”- dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora bez uzasadnionej zwłoki, „Ns”- dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz stosowanie innych środków przymusu, środków zapobiegawczych, zabezpieczenia majątkowego oraz stwierdzenie nieważności orzeczeń, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, „Ntk”- dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa, „Opk”- dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego, „Oz”- dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wykonywanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej, „Oz.o”- dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych, „Oz.r”- dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach prokuratur rejonowych, „Pn”- dla postępowań w sprawach nieletnich rozpoznawanych przez sąd rodzinny oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach, „Pp”- dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek, „Zt”- zbiór zatrzymań,
 • kontrolki „Wl”- wizytacje i lustracje,
 • rejestry uzupełniające do Ds. „Archiwum”, „Drz”- dowody rzeczowe, „Psz”- dla przedmiotów środka zapobiegawczego, „TA”- dla osób tymczasowo aresztowanych, „RZ”- dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania, „Zm”- dla zabezpieczeń majątkowych, „Zpj”- dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa;
 • wykazy kontrolne „ENA.P.w”- dla osób wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych, „ENO.P.w”- dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych, „Oz.w”- dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych,”Wu”- dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym, „Wz”- dla spraw w których postępowanie zawieszono, „Pm”- dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

Archiwum

Całą dokumentację powstająca w wyniku działalności prokuratury gromadzi się w archiwum zakładowym.
Organizację archiwum zakładowego, podziału zasobu archiwalnego, przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej, udostępnianie dokumentacji archiwalnej, brakowanie akt oraz przekazywanie dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego reguluje Zarządzenie nr 50/16 Prokuratora Generalnego z dnia 11.07.2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Gospodarka budżetowa:

 • Prokuratura działa jako jednostka budżetowa na zasadach i w granicach środków przyznawanych przez ustawę budżetową.
 • Prokuratura nie posiada dochodów własnych czy środków pozabudżetowych.
 • Dysponentem środków budżetowych II stopnia jest Prokurator Regionalny w Katowicach.
 • Dysponentem środków budżetowych III stopnia jest Prokurator Okręgowy w Częstochowie.