Prokuratura Okręgowa w Częstochowie i wszystkie prokuratury rejonowe wykonują - obok czynności karnych - również zadania pozakarne dotyczące:

  • w spraw z zakresu prawa cywilnego , prawa pracy i ubezpieczeń społecznych , prawa rodzinnego i opiekuńczego ( repertorium ,,Pc" ),
  • spraw z zakresu prawa administracyjnego ( repertorium ,,Pa" ),
  • spraw z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ( repertorium ,,Pn" ).

W sprawach cywilnych prokurator może zgłosić udział do każdego postępowania ( art. 60 § 1 kodeksu postępowania cywilnego - dalej : kpc ) , jeżeli wymaga tego ochrona praworządności , praw obywateli lub interesu społecznego. Prokurator może też żądać wszczęcia postępowania sądowego ( z tych samych powodów ) , ale w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie (art. 7 kpc). W postępowaniu cywilnych prokurator nie posiada żadnych dodatkowych praw procesowych. Uczestnicząc w postępowaniu prokurator nie jest związany ze stronami , jego pozycja jest niezależna. Prokurator może wytoczyć powództwo na rzecz określonej osoby (np. ofiary przestępstwa , osoby nieporadnej z uwagi na stan zdrowia ).

W sprawach z zakresu prawa administracyjnego , prokurator ma prawo zwrócić się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu nie - zgodności z prawem ( art. 182 kodeksu postępowania administracyjnego , dalej : kpa ). Prokurator ma prawo do zgłoszenia udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego ,dla zapewnienia , by postępowanie i rozstrzygnięcie były zgodne z prawem. Prokurator może wnieść środki odwoławcze , skargę do sądu administracyjnego oraz sprzeciw od ostatecznej decyzji administracyjnej , jeżeli przepisy kpa lub przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania , stwierdzenie nieważności albo jej uchylenie lub zmianę ( art. 184 § 1 kpa). Prokurator nie jest związany ze stronami postępowania.

Prokurator ma prawo do wystąpienia do organu samorządu terytorialnego albo wojewody o zmianę lub uchylenie niezgodnych z prawem uchwał lub rozporządzeń ,w przypadku niezgodnych z prawem uchwał samorządu terytorialnego, prokurator może wystąpić do sądu administracyjnego o stwierdzenie jej nieważności ( art. 5 ustawy o prokuraturze ).

W postępowaniu wobec nieletnich prokurator z mocy prawa jest stroną ( art. 30 § 1 pkt 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich , dalej : upn ) , w sprawach wskazanych w art. 51 § 3 upn udział prokuratora w postępowaniu jest obligatoryjny.

W postępowaniu pozakarnym prokurator nie wydaje postanowień czy decyzji , jeżeli odstępuje od czynności, poprzestaje na zawiadomieniu o tym stron , wyjaśniając powody takiego stanowiska.