Częstochowa, 31 sierpnia 2012r.

I A. 0223/15/12

Informacja Prokuratury Okręgowej w Częstochowie w sprawie obsługi w jednostkach prokuratur okręgu częstochowskiego osób, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., Nr 209, poz. 1243) w jednostkach prokuratur okręgu częstochowskiego obowiązują następujące zasady obsługi „osób uprawnionych” zakresie komunikowania się :

 1. „Osobami uprawnionymi” do korzystania w jednostkach prokuratur okręgu częstochowskiego z wymienionych niżej form obsługi są osoby, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu mowy, słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji.
 2. Jednostki prokuratur okręgu częstochowskiego zapewniają „osobom uprawnionym” komunikowanie się w zakresie :
  1. składania skarg i wniosków, o których mowa w art. 227 i 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. rozpoznawania wniosków o udostępnianie informacji publicznej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
 3. „Osoby uprawnione”, mogą kontaktować się z jednostkami prokuratur okręgu częstochowskiego:
  1. poprzez korzystanie z e-PUAP-u,
  2. przesyłanie faksów do jednostek prokuratur
  3. osobiste przybycie do jednostki prokuratury w godzinach urzędowania, wraz z osobą przybraną, która zgodnie z art. 3 ust. 1 cytowanej ustawy jest osobą, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez „osobę uprawnioną” w celu porozumiewania i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw.
  4. korzystanie przez „osobę uprawnioną” z pomocy wybranego tłumacza migowego lub tłumacza – przewodnika na zasadach określonych w art. 10, art. 11 i art. 12 cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowa informacja dotycząca wymogów, jakie powinny spełniać dostarczane dokumenty elektroniczne jest zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się została opublikowana przez Rządowe Centrum Legislacji pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/209/1243/1