Dochody budżetowe (wpłaty z opłat za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, dochody ze sprzedaży majątku i rzeczy oraz dochody ze świadczenia usług itp.)

Nr 32 1010 1212 0001 9822 3100 0000 PL
NBP Oddział w Katowicach

Obsługa sum depozytowych PL

Konto gotówkowe
Nr 04 1240 6957 0111 0000 0000 0664 PL
Bank Pekao SA

Konto do wpłat bezgotówkowych
Nr 61 1130 1091 0003 9087 5820 0001 PL
BGK Oddział w Katowicach

Obsługa sum depozytowo – walutowych

Nr 07 1130 1091 0003 9087 5820 0003 EUR
BGK Oddział w Katowicach

Wpłaty winny być dokonywane w placówkach Banku Pocztowego od dnia 31 stycznia 2011r.