INFORMACJA
W SPRAWIE PAŃSTWOWEJ KOMPENSATY
DLA OFIAR NIEKTÓRYCH PRZESTĘPSTW

/ USTAWA Z DNIA 7.07.2005 r. DZ.U. Nr 169 poz. 1415 ze zmianami /

O KOMPENSATĘ MOŻE WYSTĄPIĆ DO SĄDU REJONOWEGO OFIARA / OSOBA NAJBLIŻSZA DLA OFIARY /, GDY:

  • W WYNIKU PRZESTĘPSTWA OSOBA FIZYCZNA PONIOSŁA ŚMIERĆ ALBO DOZNAŁA NARUSZENIA CZYNNOŚCI NARZĄDU CIAŁA LUB ROZSTROJU ZDROWIA NA OKRES POWYŻEJ 7 DNI;
  • WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE KARNE ALBO ODMÓWIONO JEGO WSZCZĘCIA Z PRZYCZYN PRZEWIDZIANYCH W ART. 17 PAR. 1 PKT 4, 5, 8, 10 i 11 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO;
  • PRZESTĘPSTWO POPEŁNIONO NA TERENIE POLSKI LUB INNEGO KRAJU CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ A OFIARA JEST OBYWATELEM POLSKIM LUB INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII;
  • KOMPENSATA NALEŻNA JEST ZA UTRACONE ZAROBKI LUB INNE ŚRODKI UTRZYMANIA, KOSZTY LECZENIA I REHABILITACJI, KOSZTY POGRZEBU;
  • KOMPENSATĘ PRZYZNAJE SIĘ, GDY OFIARA NIE MOŻE UZYSKAĆ POKRYCIA UTRACONYCH ZAROBKÓW LUB PONIESIONYCH KOSZTÓW W INNY SPOSÓB ( OD SPRAWCY PRZESTĘPSTWA, Z TYT. UBEZPIECZENIA, ZE ŚRODKÓW OPIEKI SPOŁECZNEJ );
  • KOMPENSATA MOŻE BYĆ PRZYZNANA NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY SPRAWCA ZOSTAŁ WYKRYTY, OSKARŻONY LUB SKAZANY;
  • KOMPENSATA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 12000 ZŁ.;
  • WNIOSEK O KOMPENSATĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SĄDZIE W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 2 LAT OD POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA;
  • MOŻLIWE JEST ROSZCZENIE ZWROTNE W PRZYPADKU ODPADNIĘCIA PODSTAW DO PRZYZNANIA KOMPENSATY;
  • WŁAŚCIWY MIEJSCOWO PROKURATOR OKRĘGOWY UDZIELI OSOBIE UPRAWNIONEJ NIEZBĘDNYCH INFORMACJI CO DO MOŻLIWOŚCI I WARUNKÓW UBIEGANIA SIĘ O KOMPENSATĘ W POLSCE LUB INNYM KRAJU UNII EUROPEJSKIEJ.

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O KOMPENSATĘ

Lista podmiotów i organizacji świadczących pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin