IA 0210/53/12

ZARZĄDZENIE NR 53/12
PROKURATORA OKRĘGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 18 października 2012 roku

w sprawie zasad zgłaszania kandydatur i kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej okręgu częstochowskiego

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze ( tekst jednolity Dz.U. z 2011r., Nr 270   poz. 1599 z późn. zm. ) i § 69 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2010r., Nr 49, poz. 296 z późn. zm.)

zarządzam:
§ 1

  1. Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej może zgłosić swoją kandydaturę na wolne stanowisko prokuratora w ciągu miesiąca od obwieszczenia Prokuratora Generalnego o wolnym stanowisku prokuratorskim w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski".
  2. Kandydaturę na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej zgłasza się Prokuratorowi Okręgowemu w Częstochowie.

§ 2

  1. Zgłaszający swoją kandydaturę wypełnia kwestionariusz kandydata na wolne stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz dołącza do niego dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do objęcia stanowiska prokuratora oraz inne dokumenty - które, jego zdaniem, powinny być uwzględnione przy dokonaniu oceny kwalifikacji.
  2. Wzór kwestionariusza, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Kwalifikacja kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach cytowanej na wstępie Ustawy o prokuraturze oraz wydanym na jej podstawie Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie (Dz.U. z 2012r., poz. 705).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROKURATOR OKRĘGOWY
Ewa Świercz-Dydak