Częstochowa, dnia 21.10.2016r.

Informacja prasowa, 21 październik 2016r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w sprawie przeciwko 27-letniej obywatelce Rumunii.

Wyrokiem z dnia 20 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał oskarżoną na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz wymierzył jej karę grzywny w wysokości 100.000 zł.

Na rozprawie przed Sądem oskarżona przyznała się do zarzucanych jej przestępstw i złożyła wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Prokurator nie sprzeciwił się dobrowolnemu poddaniu się odpowiedzialności karnej, gdyż uznał, że okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy w całości.

W wydanym wyroku Sąd uznał, że oskarżona dopuściła się przestępstwa usiłowania kradzieży pieniędzy.

(informacja prasowa dot. skierowania aktu oskarżenia)

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 08.08.2016r.

Informacja prasowa, 08 sierpień 2016r.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ w grudniu 2015 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie, akt oskarżenia przeciwko Jakubowi M., dotyczący posługiwania się przez niego sfałszowanym świadectwem dojrzałości i świadectwem ukończenia liceum.

W 2015 roku Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ prowadziła postępowanie przeciwko Jakubowi M., które dotyczyło podrobienia przez niego świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia liceum oraz posłużenia się tymi dokumentami, w celu wpisania się na listę studentów jednej z częstochowskich uczelni wyższych.

Postępowanie zakończyło się skierowaniem w dniu 29 grudnia 2015 roku aktu oskarżenia przeciwko Jakubowi M. W tej sprawie w dniu 23 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok nakazowy, w którym uznał Jakuba M. za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę 100 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 10 zł. Wyrok ten stał się prawomocny w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

Po uprawomocnieniu wyroku Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ zwróciła się do uczelni o nadesłanie dodatkowych materiałów, celem podjęcia działań w zakresie unieważnienia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

(w załączeniu zamieszczony został odpis wyroku)

OdpisWyroku.pdf

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 04.07.2016r.

Informacja prasowa, 04 lipiec 2016r.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie skierowała w dniu 30.06.2016 r. do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko sprawcom pobicia studentów z Portugalii z pobudek narodowościowych i rasistowskich.

W dniu 24 października 2015 roku grupa młodzieży z Portugalii uczestnicząca w programie międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS bawiła się w jednej z dyskotek w centrum Częstochowy.

W trakcie zabawy młodzi studenci byli zaczepiani, a następnie dwaj z nich pobici przez co najmniej kilku mężczyzn, z których jeden dodatkowo publicznie nawoływał do zastosowania przemocy wobec Portugalczyków, z powodu ich przynależności narodowej i rasowej.

W wyniku przeprowadzonych czynności śledczych ustalono sprawców pobicia, którymi okazali się 19 i 28 -letni mieszkańcy Częstochowy Mariusz G. i Konrad S.

Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw oraz złożyli wnioski o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzania rozprawy.

Prokurator Rejonowy w Częstochowie mając na uwadze chuligański charakter czynów oraz zasługująca na szczególne potępienie motywację sprawców, uznał zaproponowane przez podejrzanych kary za zbyt łagodne i skierował sprawę do Sądu wraz z aktem oskarżenia.

Sprawcom grożą kary do 5 lat pozbawienia wolności oraz dotkliwe środki karne o charakterze finansowym.

rzecznik prasowy
w/z
prokurator Robert Wypych

Częstochowa, dnia 03.08.2016r.

Informacja prasowa, 03 sierpień 2016r.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia przez obywatela Federacji Rosyjskiej strefy ograniczenia lotów, ustanowionej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.

W dniu 3 sierpnia 2016 roku prokurator wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie mającego miejsce 29 lipca 2016 roku, naruszenia przez obywatela Federacji Rosyjskiej strefy ograniczenia lotów, ustanowionej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Postępowanie dotyczy także przekroczenia polskiej granicy państwowej bez wymaganego zezwolenia, które było wymagane z uwagi na przywrócenie kontroli granicznych na czas Światowych Dni Młodzieży.

Będący przedmiotem śledztwa czyn stanowi przestępstwo określone w art.212 ust.1 pkt 1 lit. a i b Prawa lotniczego, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie materiałów zebranych w trybie niecierpiącym zwłoki, przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu.

Z wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że do naruszenia strefy ograniczenia lotów przez pilotowany przez obywatela Federacji Rosyjskiej samolot Ekstra 330 S.C., doszło w rejonie Częstochowy. W wyniku decyzji, podjętej niezwłocznie przez Centrum Operacji Powietrznych w Pyrach, poderwana została para myśliwców F-16 i statek powietrzny został sprowadzony na lotnisko w Piastowie koło Radomia. Ponadto w postępowaniu ustalono, że pilot wykonywał lot z Morawskiej Trebovej w Republice Czeskiej.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek

Częstochowa, dnia 18.01.2016r.

Informacja prasowa,18 styczeń 2016r.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko kominiarzowi i pracownicy Zarządu Mieniem Komunalnym, dotyczący narażenia mieszkańców budynku w Łojkach na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W toku postępowania ustalono, że 29 listopada 2014 roku doszło do zatrucia tlenkiem węgla 6 mieszkańców budynku, który znajduje się w Łojkach przy ul. Długiej. Na podstawie oględzin miejsca zdarzenia ustalono, że zatrucie było wynikiem zapłonu sadzy w kominie. Spowodowało ono u pokrzywdzonych rozstrój zdrowia na okres poniżej 7 dni.

Powołani w sprawie biegli z zakresu usług kominiarskich i pożarnictwa stwierdzili, że przyczyną zapłonu sadzy w kominie było nienależyte wykonywanie usług kominiarskich. Według opinii, kominiarz niedokładnie czyścił przewody kominowe i nie wybierał sadzy pozostałej po czyszczeniu. Ponadto dopuścił on do eksploatacji niedrożne przewody kominowe i nie zgłosił zarządcy nieruchomości konieczności montażu drzwiczek wyczystnych i zabezpieczeń przed budowaniem gniazd ptasich.

Jednocześnie w postępowaniu ustalono, że pracownica Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni, do którego należy budynek, naruszyła przepisy Prawa budowlanego. Naruszenie polegało na nie dopełnieniu obowiązku utrzymania budynku w należytym stanie technicznym i nie zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania tego obiektu.

W toku postępowania kominiarzowi i pracownicy Zarządu Mieniem Komunalnym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwanieumyślnego narażenia mieszkańców budynku w Łojkach na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania u nich rozstroju zdrowia. Ponadto zarzucono im naruszenie przepisów Prawa budowlanego.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego kominiarz nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz wyjaśnił, że winę za zdarzenie z dnia 29 listopada 2014 roku ponoszą mieszkańcy jednego z lokali, gdyż w tym dniu napalili w piecu, pomimo wydanego przez niego zakazu. Ponadto podejrzany stwierdził, że zgłaszał administratorowi konieczność montażu drzwiczek wyczystnych, lecz odpowiadano mu, iż nie ma pieniędzy na remont, a niedopuszczenie kominów do eksploatacji pozbawi mieszkań wielu ludzi.

Pracownica Zarządu Mieniem Komunalnym nie przyznała się do zarzucanych jej przestępstw i odmówiła złożenia wyjaśnień.

Oskarżona nie była w przeszłości karana. Oskarżony był natomiast karany za poświadczenie nieprawdy w dokumentach na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu i zakaz wykonywania zawodu kominiarza.

Przestępstwo nieumyślnego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz przestępstwo nieumyślnego spowodowania rozstroju zdrowia na okres poniżej 7 dni, są zagrożone karą pozbawienia wolności do 1 roku.

rzecznik prasowy
prokurator Tomasz Ozimek